Algemene verkoopvoorwaarden Hilarius

Hilarius, opgericht 01-01-2016 onder KvK nummer 66104572. Algemene voorwaarden zijn ten alle tijden kosteloos opvraagbaar. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel te Groningen d.d. 01.08.2019

 Artikel 1:     Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.       Deze voorwaardengelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Hilarius, hetzij onderbedrijfsonderdeel Barbecue-beleving, en een koper waarop Hilarius deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.       Voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk is overeengekomen

Artikel 2:     Offertes

De door Hilarius gemaakte offertes zijn geldig tot uiterlijk de eerstvolgende 01 oktober, tenzij anders is aangegeven. Hilarius is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper door hem schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, montage en verzendkosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3:     Levering

1.       Tenzij anders is aangegeven, geschiedt de levering af magazijn van de betreffende fabrikant. Wanneer als leveringscondities één van de Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst gelden de Incoterms van toepassing zijn.

2.       De wederpartij is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3.       Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor levering, zullen d zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij, dan wel naar keuze van Hilarius worden vernietigd. De wederpartij zal de aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

Artikel 4:     Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dien de koper Hilarius derhalve schriftelijk in gebreke te stellen

 Artikel 5:     Deelleveringen

Het is Hilarius toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Hilarius bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 Artikel 6:     Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt dient de opdrachtgever voorafgaande aan de overeenkomst, schriftelijk aan te geven aan welke eisen of normen het product dient te voldoen. Hilarius garandeert niet dat de producten voldoen aan de vereiste wettelijke eisen of normen, tenzij schriftelijk is overeengekomen.

 Artikel 7:     Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Hilarius een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou zijn geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 Artikel 8:     Wijziging in de te leveren zaken

Hilarius is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft een wijziging in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijk wettelijk voorschriften of indien het betreft geringe wijziging van de zaak die een verbetering betekenen.

 Artikel 9:     Beëindiging van de overeenkomst

1.       De vorderingen van Hilarius op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

          Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hilarius omstandigheden ter kennis komen die Hilarius de goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen

          Indien Hilarius de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze uitblijft dan wel onvoldoende is.

2     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personeel en/of materieel waarvan Hilarius zich bij het uitvoeren van       overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de nalevering van de overrenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, is Hilarius bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 10:     Garantie

1.       Hilarius garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten conform de condities van de fabrikant, importeur of leverancier gedurende een periode van één (1) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.       Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3.       Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Hilarius aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 16. (Aansprakelijkheid)

4.       De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling zoals weergegeven in de instructie, dan wel normale eisen van de installatie.

5.       De garantie vervalt indien de afnemer niet handelt conform de instructies van de fabrikant, importeur of leverancier en/of zelf of door derden reparaties laat uitvoeren.

6.       Om een beroep te kunnen doen op garantie dient u de originele pakbon en factuur te overleggen

 Artikel 11:     Eigendomsvoorbehoud

1.       De door Hilarius geleverde zaken blijven eigendom van Hilarius totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Hilarius gesloten koopovereenkomst is nagekomen:

          De tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf

          De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Hilarius verrichte of te verrichten diensten

          Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en)

2.       Door Hilarius afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen

3.       Op afgeleverde zaken die door de betaling in eigendom zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden behoudt Hilarius zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:327 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in lid 1 van dit artikel genoemde, die uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt waardoor Hilarius haar eigendomsrecht heeft verloren.

4.       Indien de koperzijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Hilarius gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

5.       Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6.       De koper verplicht zich bij een eerste verzoek van Hilarius:

          De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering te inzage te geven:

          Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hilarius op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW:

          De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Hilarius

          Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Hilarius ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitvoering van haar bedrijf.

 Artikel 12:     Gebreken: klachtentermijnen

1.       De koper dienst de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

          Of de zaken juist zijn geleverd

          Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijv. het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met he overeengekomene;

          Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeenkomst kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden

2.       Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Hilarius te melden.

3.       Niet zichtbare gebreken dient de verkoper voor 01 oktober van het lopende jaar te melden aan Hilarius

4.       Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan.

5.       Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hilarius worden geretourneerd.

 Artikel 13:     Prijsverhoging

Indien Hilarius met de wederpartij een bepaalde prijs is overeengekomen, is Hilarius niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Hilarius mag de bij de aflevering geldende prijs volgens gaar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 bedraagt heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 14:     Betaling

1.       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen

          Of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Hilarius

          Of door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL17 RABO 0112 3603 78 t.n.v. Hilarius Trading te Assen

2.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

3.    Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening

4.    Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 Artikel 15:     Incassokosten

1.       Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten het rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

          Over de eerste       €   2.950,00       15%

          Over het meerdere tot €   5.900,00               10 %

          Over het meerdere tot € 14.800,00                 8 %

          Over het meerdere tot € 59.000,00                 5 %

          Over het meerdere                              3 %

Indien Hilarius aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerkingen.

2.       De koper is jegens Hilarius de door Hilarius gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geld alleen indien Hilarius en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat en waarbij de koper volledig of in overwegende mate in ongelijk wordt gesteld.

 Artikel 16:     Aansprakelijkheid

1.       Voor gebreken in geleverde zaken geldt alleen de garantie zoals omschreven in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

2.       De aansprakelijkheid van Hilarius is ter zake van bijkomende dienstverlening beperkt tot 1,5 maal de factuurwaarde.

 Artikel 17:     Overmacht

1.       Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen die niet aan Hilarius zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Hilarius; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Hilarius; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Hilarius afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2.       Hilarius heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreed nadat Hilarius haar verbintenis had moeten nakomen.

3.       Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hilarius opgeschort. Indien in de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door Hilarius niet mogelijk is langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.       Indien Hilarius zaken van buiten Nederland betrekt bedraagt de in lid 3 opgenomen termijn 90 dagen

5.       Indien Hilarius bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 Artikel 18:     Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk verschil tussen koper en Hilarius, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Assen. Hilarius blijft bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 Artikel 19:     Toepasselijke Recht

1.       Op elke overeenkomst tussen Hilarius en de koper is het Nederlandse Recht van toepassing

2.       Op elke overrenkomst tussen Barbecue-beleving en de koper is het Nederlandse Recht van toepassing

3.       Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten

 Artikel 20:     Wijziging van de Voorwaarden

Hilarius is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Hilarius zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de tegenpartij toezenden indien gevraagd. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld of is gepubliceerd.

 

 

 

Privacy beleid

Herzog voortenten is zich ervan bewust dat wij de verantwoordelijkheid hebben uw vertrouwen niet te beschamen. Graag informeren wij u op welke manier wij uw gegevens inwinnen, waarom wij deze gegevens inwinnen en hoe wij de gegevens beschermen.

De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op communicatie en diensten met en van Herzog voortenten. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Via enkele links in onze website komt u op de websites van onze dealers, het gebruik van deze websites valt buiten de verantwoordelijkheid van Herzog voortenten.

Hoe gebruiken wij uw gegevens:

De enige manier waarop wij uw gegevens ontvangen is via de e-mail. U heeft de controle over uw gegevens door alleen de gegevens die u kwijt wilt aan ons over te dragen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Herzog voortenten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Aangeleverde verzendgegevens gaan voor éénmalig gebruik naar onze fabriek in Kirhheim am Neckar (Dld).

Gebruik

Herzog voortenten verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring.

Cookies

Onze website is opgebouwd via WordPress, onze website gebruikt geen cookies. Wij verzamelen dan ook geen gegevens van u tijdens uw bezoek aan onze website.

Extern

Alleen aflevergegevens worden door ons gedeeld met de fabriek in Kirchheim am Neckar. Verder geven wij geen informatie af aan derden. De werknemers in Duitsland zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt of zoveel langer als nodig is gelet op een wettelijke bewaarplicht (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). Dat wil zeggen dat de gegevens direct worden verwijderd, zodra niet langer noodzakelijk is dat deze gegevens bewaard moeten worden voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Datalek

Indien u het idee heeft of bewijs heeft dat er een datalek is ontstaan gelieve dit direct aan ons te melden. Onze netwerkbeheerders nemen deze melding altijd serieus en zullen deze melding direct onderzoeken. Na het onderzoek zullen wij in overleg met het Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) om te bepalen of dit officieel gemeld dient te worden.

Controle

U kunt vanzelfsprekend altijd inzage krijgen in uw gegevens in combinatie met Herzog voortenten, ook kunt u ons altijd benaderen of wij uw gegevens willen verwijderen.

U kunt het verzoek indienen bij john@hilariustrading.nl

Regels veranderen …

Wij doen onze uiterste best om deze privacy verklaring up-to-date te houden. Indien er wijzigingen zijn voor deze verklaring zullen wij dit doorvoeren op deze website. Het is verstandig deze verklaring regelmatig door te lezen.

Uitgave 25.05.2018